Java DecimalFormat的主要功能及使用方法

DecimalFormat 是 NumberFormat 的一个具体子类,用于格式化十进制数字。该类设计有各种功能,使其能够分析和格式化任意语言环境中的数,包括对西方语言、阿拉伯语和印度语数字的支持。它还支持不同类型的数,包括整数 (123)、定点数 (123.4)、科学记数法表示的数 (1.23E4)、百分数 (12%) 和金额 ($123)。所有这些内容都可以本地化。
DecimalFormat 包含一个模式 和一组符号

符号含义

符号 位置 本地化? 含义
0 数字 阿拉伯数字
# 数字字 阿拉伯数字,如果不存在则显示为空
. 数字 小数分隔符或货币小数分隔符
- 数字 减号
, 数字 分组分隔符
E 数字 分隔科学计数法中的尾数和指数。在前缀或后缀中无需加引号。
; 子模式边界 分隔正数和负数子模式
% 前缀或后缀 乘以 100 并显示为百分数

例子

DecimalFormat df1 = new DecimalFormat("0.0"); 
DecimalFormat df2 = new DecimalFormat("#.#"); 
DecimalFormat df3 = new DecimalFormat("000.000"); 
DecimalFormat df4 = new DecimalFormat("###.###"); 
System.out.println(df1.format(12.34)); 
System.out.println(df2.format(12.34)); 
System.out.println(df3.format(12.34)); 
System.out.println(df4.format(12.34)); 


// 运行结果: 

12.3 
12.3 
012.340 
12.34


DecimalFormat format = new DecimalFormat("###,####.000"); 
System.out.println(format.format(111111123456.1227222)); 
 
Locale.setDefault(Locale.US); 
DecimalFormat usFormat = new DecimalFormat("###,###.000"); 
System.out.println(usFormat.format(111111123456.1227222)); 
 
DecimalFormat addPattenFormat = new DecimalFormat(); 
addPattenFormat.applyPattern("##,###.000"); 
System.out.println(addPattenFormat.format(111111123456.1227)); 
 
DecimalFormat zhiFormat = new DecimalFormat(); 
zhiFormat.applyPattern("0.000E0000"); 
System.out.println(zhiFormat.format(10000)); 
System.out.println(zhiFormat.format(12345678.345)); 
 
DecimalFormat percentFormat = new DecimalFormat(); 
percentFormat.applyPattern("#0.000%"); 
System.out.println(percentFormat.format(0.3052222)); 


运行结果 :
1111,1112,3456.123 
111,111,123,456.123 
111,111,123,456.123 
1.000E0004 
1.235E0007 
30.522% 

如果使用具有多个分组字符的模式,则最后一个分隔符和整数结尾之间的间隔才是使用的分组大小。

所以 “#,##,###,####” == “######,####” == “##,####,####”。

封面

集原美


Java DecimalFormat的主要功能及使用方法
https://wangijun.com/2022/04/02/java-13/
作者
无良芳
发布于
2022年4月2日
许可协议