DecimalFormat 是 NumberFormat 的一个具体子类,用于格式化十进制数字。该类设计有各种功能,使其能够分析和格式化任意语言环境中的数,包括对西方语言、阿拉伯语和印度语数字的支持。它还支持不同类型的数,包括整数 (123)、定点数 (123.4)、科学记数法表示的数 (1.23E4)、百分数 (12%) 和金额 ($123)。所有这些内容都可以本地化。
DecimalFormat 包含一个模式 和一组符号

符号含义

符号 位置 本地化? 含义
0 数字 阿拉伯数字
# 数字字 阿拉伯数字,如果不存在则显示为空
. 数字 小数分隔符或货币小数分隔符
- 数字 减号
, 数字 分组分隔符
E 数字 分隔科学计数法中的尾数和指数。在前缀或后缀中无需加引号。
; 子模式边界 分隔正数和负数子模式
% 前缀或后缀 乘以 100 并显示为百分数

例子

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
DecimalFormat df1 = new DecimalFormat("0.0"); 
DecimalFormat df2 = new DecimalFormat("#.#");
DecimalFormat df3 = new DecimalFormat("000.000");
DecimalFormat df4 = new DecimalFormat("###.###");
System.out.println(df1.format(12.34));
System.out.println(df2.format(12.34));
System.out.println(df3.format(12.34));
System.out.println(df4.format(12.34));


// 运行结果:

12.3
12.3
012.340
12.34


DecimalFormat format = new DecimalFormat("###,####.000");
System.out.println(format.format(111111123456.1227222));

Locale.setDefault(Locale.US);
DecimalFormat usFormat = new DecimalFormat("###,###.000");
System.out.println(usFormat.format(111111123456.1227222));

DecimalFormat addPattenFormat = new DecimalFormat();
addPattenFormat.applyPattern("##,###.000");
System.out.println(addPattenFormat.format(111111123456.1227));

DecimalFormat zhiFormat = new DecimalFormat();
zhiFormat.applyPattern("0.000E0000");
System.out.println(zhiFormat.format(10000));
System.out.println(zhiFormat.format(12345678.345));

DecimalFormat percentFormat = new DecimalFormat();
percentFormat.applyPattern("#0.000%");
System.out.println(percentFormat.format(0.3052222));


运行结果 :
1111,1112,3456.123
111,111,123,456.123
111,111,123,456.123
1.000E0004
1.235E0007
30.522%

如果使用具有多个分组字符的模式,则最后一个分隔符和整数结尾之间的间隔才是使用的分组大小。

所以 “#,##,###,####” == “######,####” == “##,####,####”。

封面

集原美
集原美